Lähetimme helmikuun puolivälissä vuoden 2021 partiotoimintaa koskevan kyselyn kaikille pääkaupunkiseutulaisille 13–29-vuotiaille partiolaisille. Vastauksia kyselyyn saimme lähes 300. Lisäksi kysyimme 13–17-vuotiaiden partiolaisten huoltajien ajatuksia vuoden 2021 partiotoiminnasta ja sen vaikutuksesta huollettavan hyvinvointiin. Huoltajakyselyyn tuli vähän yli 350 vastausta.    

Myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin  

Pyysimme huoltajia arvioimaan partiotoiminnan vaikutuksia huollettavan hyvinvointiin. Vastaamisessa oli käytössä asteikko nollasta kymmeneen, jossa nolla oli ”heikensi hyvinvointia ja jaksamista” ja kymmenen oli ”vahvisti hyvinvointia ja jaksamista”. Vastausten keskiarvo oli 7,7 ja mediaani 8,0. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että partiotoiminnalla oli myönteisiä vaikutuksia huollettavan hyvinvointiin.   

Partiolaisilla itsellään oli samankaltaisia kokemuksia toiminnasta ja siihen osallistumisesta. Noin 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yhteydenpito partiokavereiden kanssa on auttanut jaksamisessa korona-aikana.  

Pandemia vaikutti nuorten harrastusaktiivisuuteen 

Vaikka koronarajoitusten piti kohdistua lapsiin ja nuoriin viimesijaisesti, värittivät vuoden 2021 harrastamista nuorten harrastustoimintaan kohdistuvat kiellot, kokoontumisrajoitukset ja uhka tapahtumien peruuntumisesta. Harmillisen monet tapahtumat jouduttiin perumaan viime hetkellä tai toteutustapa muuttamaan kulloinkin voimassa olevat rajoitukset huomioiviksi.  

Kolmasosa kyselyyn vastanneista partiolaisista kertoi jättäneensä vuoden aikana osallistumatta toimintaan useammin kuin aiempina vuosina. Osittain syynä oli se, että toimintaa ei yksinkertaisesti ollut tarjolla. Oma jaksaminen saattoi olla kovilla, eikä esimerkiksi etätoimintaan osallistuminen tuntunut motivoivalta. Muut harrastukset, opiskelu ja työt veivät myös aikaa partiolta. Lisäksi useampi vastaaja kertoi, että kynnys lähteä kotoa harrastamaan nousi, kun pitkään aikaan ei ollut ollut kasvokkain järjestettävää toimintaa tarjolla. Useampi vastaaja harmitteli myös lippukunnan johtajiston yhteisöllisyyden ja ryhmähengen vähenemistä, kun vapaamuotoista yhteistä ajanviettoa tai johtajahuoltotapahtumia ei pystytty järjestämään.  

Huoltajien vastauksissa syiksi olla osallistumatta toimintaan nousivat pelko koronatartunnasta, toiminnan peruuntuminen vetäjäpulan takia, muuttuneet kokoontumisajat tai hukassa olevat etäkokouslinkit sekä vajavainen tiedonsaanti ryhmän toiminnasta, perheen rutiinien rikkoutuminen korona-aikana ja se, että etä- tai ulkokokousten ohjelma ei ollut innostavaa.   

Toiveena rentoa yhdessäoloa 

Pääosin vastaajat olivat kuitenkin tyytyväisiä partiotoimintaan. Monelle partio on ollut korona-ajan henkireikä ja tarjonnut tutun ja turvallisen yhteisön, jossa harrastaa. Huoltajilta tuli paljon kiitosta partion vapaaehtoisille, jotka ovat myös poikkeusaikoina järjestäneet monipuolista ja turvallista toimintaa. Vastaajat toivoivat paluuta mahdollisimman normaaliin ja toiminnantäyteiseen partioon mahdollisimman pian. Yli puolet kyselyyn vastanneista partiolaisista toivoi sellaisia viikonlopputapahtumia, joissa saa itse olla osallistujana ja 81 prosenttia toivoi rentoa yhdessäoloa partiokavereiden kanssa ilman sen kummempia tavoitteita. Myös partiotaitokilpailut, retket, koulutukset ja viikkotoiminnan järjestäminen sekä siihen osallistuminen kiinnostivat vastaajia. 

Yhdessä takaisin kohti normaalia 

Piirihallitus sai kyselystä arvokasta palautetta ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joihin tarttua. Paluu takaisin normaaliin ottaa aikansa. Voi olla, että ihan samanlaista normaalia kuin ennen ei enää edes tule olemaan. Se, mihin voimme kuitenkin palata on yhdessä tekeminen sekä into ja innostus yhteisestä harrastuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta. Partio on parasta yhdessä koettuna – siksi kannustammekin kaikkia osallistumaan lippukunnan järjestämän toiminnan lisäksi myös piirin järjestämiin tapahtumiin, koulutuksiin ja kisoihin.  

Eräs vastaaja totesi hyvin: ”Jos vain saisi ihan normaalin partiotoiminnan takaisin, se riittäisi.” Siihen me tähtäämme.  Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kuva: Alex Inkiläinen