Vaiettu sana – kehitysyhteistyötä Ugandassa

Kehitysyhteistyön tarkoituksena on edistää taloudellista kehitystä ja hyvinvointia kehitysmaissa pitkällä aikavälillä. Sen avulla on nostettu miljoonia ihmisiä äärimmäisestä köyhyydestä ympäri maailmaa parantamalla esimerkiksi terveydenhuoltopalveluja, koulutusmahdollisuuksia sekä kaupunkien infrastruktuuria.

Viola Luokkala työskenteli kuluneen syksyn aikana kahden kuukauden ajan Uganda Girl Guidesin toimistossa Kampalassa, Ugandan pääkaupungissa.

 

Partion kehitysyhteistyön tarkoituksena on olla mukana rakentamassa globaalia oikeudenmukaisuutta. Vuodenvaihteessa Suomen Partiolaiset aloitti uuden hankkeen kumppanuusmaanaan Uganda, jossa projektiin osallistuvat maan kaksi kansallista järjestöä. UGGA (Uganda Girl Guides Association) on tyttöjen oma kattojärjestö ja USA (Uganda Scouts Association) on sekä tytöille että pojille.

Ugandalla on ollut levoton historia, johon voidaan yhdistää vallitseva köyhyys sekä valtaapitävien laaja korruptoituneisuus. Viime vuosikymmenten aikana demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita on kuitenkin onnistuttu vahvistamaan maan hallintoelimissä. Seksuaalisuuteen ja naisten kuukautisiin liittyy kuitenkin vielä erityisen paljon tabuja ja vääristyneitä uskomuksia. Monet ongelmat ovat siis vielä aatteellisia ja laista riippumattomia. Idea yhteistyöstä syntyi Ugandan partiolaisten pyynnöstä. Kumppanuusyhteistyöllä halutaan rikkoa tabuja niin Ugandassa kuin Suomessakin.

#NoMissedSchoolDays levittää tietoa kuukautisista

Ugandassa partiotoiminta tapahtuu kouluissa, joissa opettajat ja partiojohtajat järjestävät lapsille toimintaa koulupäivien jälkeen. Suomen ja Ugandan välinen kumppanuusyhteistyö #NoMissedSchoolDays kouluttaa paikallisia partiojohtajia opettamaan lapsille kuukautisiin liittyviä asioita. Tyttöjen koulumenestykseen vaikuttavat esimerkiksi puutteelliset kuukautissuojat, huonot hygieniaolot, olemattomat vessat sekä uskomukset tyttöjen likaisuudesta kuukautisten aikana. Kuukautisten takia tytöiltä voi jäädä jopa neljäsosa kouluvuodesta käymättä, mikä lisää sukupuolten epätasa-arvoisuutta ja heikentää tyttöjen koulutusmahdollisuuksia.

Ugandalaisille partiojohtajille on järjestetty koulutuksia, jotta he voisivat opettaa kuukautisiin liittyviä asioita, kuten kestokuutautissiteiden tekoa.

 

#NoMissedSchoolDays on neljä vuotta kestävä yhteistyö, jonka erilaisilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan huonoihin asenteisiin sekä kuukautisiin liittyviin tabuihin. Projekti on ollut käynnissä noin kymmenen kuukautta, jonka aikana on luotu projektisuunnitelma sekä kartoitettu kyselyllä projektin lähtötilanne. Erityisesti koulujen opettajilta on tullut suurta kiitosta ja tunnustusta sille, että tämänkaltaiselle yhteistyölle on todella tarvetta. Myös Ugandassa on vierailtu muutamaan otteeseen ja sieltä on tehty vastavierailu Suomeen. Lisäksi Ugandan tv:ssä ja radiossa on päästy puhumaan projektista sekä kuukautisiin liittyvistä ongelmista.

Sukupuolten välistä ymmärrystä

Kuukautiset eivät ole arka puheenaihe ainoastaan Afrikan heimokulttuureissa, vaan aiheeseen liittyvät ennakkoluulot näkyvät myös Suomessa. Kuukautisten alkaessa nuorilta puuttuva tietotaito suurentaa kynnystä puhua asiasta ääneen, ja kuukautiset koetaan usein ällöttävänä. Tapana on myös ajatella, että kuukautiset ovat vain tytöille kuuluva asia, mutta myös poikien ja miesten kuuluisi pystyä käsitellä aihetta siinä missä muitakin. Dialogi siis edistää sukupuolten välistä ymmärrystä.

Hanke toteutetaan Itä-Ugandan kouluissa. Yhteistyö päättyy vuoden 2022 lopussa.

 

Kehitysyhteistyön yksi tärkeimmistä aiheista onkin globaalikasvatus. Ymmärretään, että kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia saada peruselintason mukaisia hyödykkeitä, kun jo pelkästään puhtaasta vedestä on puutetta.

Suomessa on suunniteltu tehtävän aktiviteetteja lippukunnille ja suurtapahtumiin. Yksi aktiviteeteista voisi olla kestokuukautissiteiden tekeminen. Kertakäyttöiset kuukautissuojat voivat maksaa normaalille ugandalaisperheelle yhden kuukauden ansiotulojen verran. Lisäksi naisilta puuttuvat usein alusvaatteet, sillä myös ne ovat kalliita ja turhia vaatteiden alla. Tämän vuoksi kestokuukautissiteistä täytyy tehdä sellaisia, että ne pysyvät jalassa ilman pikkuhousuja esimerkiksi narujen varassa. Kestokuukautissiteet tulevat perheille pidemmällä aikavälillä edullisemmiksi, ja oppeja voidaan siirtää eteenpäin Suomesta Ugandaan ja siellä kouluista yhteisöihin.

Vahva yhteisöllisyys hyötynä

Ugandalaisiin kumppanuuskouluihin on luotu manuaaleja, joita hyödynnetään opetuksessa ja partiotoiminnassa. Yhteistyöllä toivotaan tavoitettavan noin 6 000 nuorta, jotka vievät oppejaan eteenpäin toiselle yhtä suurelle joukolle ihmisiä, kuten kavereille ja vanhemmille. Tämän lisäksi mukaan voidaan laskea epäsuorat vaikutukset, joita ovat tiedon siirtyminen yhteisöjen välillä sekä avoimet yleisötapahtumat. Partiojohtajien koulutuksella ja manuaaleilla halutaan erityisesti taata se, että opitut tiedot jäävät yhteisöihin ja leviävät sieltä laajemmaksi ilmiöksi, eivätkä uudet taidot jää vain partion sisäisiksi.

World Vision arvioi, että peräti 50 prosenttia tytöistä menettää koulupäiviä kuukautisten takia.

 

Muista kehitysyhteistyötä tarjoavista järjestöistä partio erottuu erityisesti siten, että se on suurin maailmanlaajuinen nuorisoliike. Partio tekee kasvatustyötä, jonka perusarvoihin kuuluu kasvattaa jäsenistään vastuullisia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Kouluissa tapahtuva partiotoiminta on lähellä yksilöä ja osa jokaisen arkea. Vahva yhteisöllisyys ja turvallinen ilmapiiri kannustavat muutokseen.

Lisätietoa projektista:

  • Tulevaisuudessa on suunnitteilla leirimatka Ugandaan, ja ugandalaisia partiolaisia saatetaan nähdä Suomessa esimerkiksi joillakin suurilla kesäleireillä.
  • Ensi vuonna Suomessa julkaistaan aiheeseen liittyviä aktiviteetteja.
  • Suomen Partiolaisten sivuille ollaan luomassa Ugandan kehitysyhteistyölle omat alasivut, joista voi lukea lisää informaatiota aiheeseen liittyen.