در پیشاهنگی هر امری امکان پذیر است

در دوران پیشاهنگی می تـوانیـم موضوعات تـازه ای را راجع به طبیعت، درباره خـودمان و دیگر انسانها و همچنیـن محیط پیرامون خود بیاموزیم. یادگیری مسائل نه از طریق مطالعه و خواندن کتاب بلکه از طریق تجریه های عملی می باشند.
در پیشاهنگی کارها بصورت دسته جمعی انجام می شوند: به گـردشهای دسته جمعی می رویم که با پای پیـاده، با اسکی، با پاروزنی  و یا با قایقرانی صورت می گیرند، تمرینات مربوط به کمکهای اولیه را انجام می دهیم و به انجام کار دستی و نیز به تمرین مهارتهایی که در طبیعت لازمند، می پردازیم. پیشاهنگی یک نوع فعالیت اوقات آزاد است که خود شرکت کنندگان می توانند بـر روی نحـوه فعـالیت هایشـان تاثیر بگـذارنـد.

ورود به پیشاهنگی برای همگان آزاد است

هر کسی می توانـد پیشاهنگ شـود. تنها شـرط لازم بـرای ورود بـه پیشاهنگی داشتـن سـن بـالای هفت سال است و هیچگـونه محدودیت سنی دیگری ندارد، بنابراین ورود به پیشاهنگی برای تمام افراد دارای سن بیشتر از هفت سال آزاد است.
در پیشاهنگی فعالیتها را بصـورت دستـه جمعی انجـام داده و با افراد مختلفی در ارتباط می باشیـم. اینکه از کجا آمده اید مهم نیست بلکه همراهی شماست که اهمیت دارد.  در پیشاهنگی، علاوه بر برنامه های کوچک، برنامه ها و اردوهای بزرگی نیز تـرتیب داده می شونـد. ضـن ایـن بـرنامه ها، می توانیـم با دیگر پیشاهنگانی کـه از سا یر نقاط فنلانـد و یا حتی سراسر جهان می باشند، آشنا شویم.  تعداد پیشاهنگان سراسر جهان 38 میلیــون نفـر است کـه از 200 کشور جهان می باشند.
پیشاهنگی فنلاند با داشتن 70000 عضو، بزرگترین سازمان جوانان فنلاند بشمار می آید.

در پیشاهنگی بصورت دسته جمعی فعالیت می نماییم

پیشاهنگان در انجمن های محلی تحت عنــوان Lippukunta  فعـالیت می نماینـد.  ایـن انجمن هـا در سرتاسر فنلانـد موجود می باشند.  Lippukunnat یا دسته های پیشاهنگی، تشکیلات کـودکان، جـوانـان و بـزرگسالان می باشند که در آنها به جهت دادن و تحقــق بخشیدن به فعالیتهای فرد پیشاهنگ پرداخته میشود. گـروههای سنی مختلف هر دسته معمولا هر هفته همـدیگـر را در مکانهای مـربـوط به خـود ملاقـات می نماینـد. سرپرستی و مدیریت گروههای کودکان بعهده افراد بزرگسال است، ولی سـن افـرادی که مـدیـریت گروههای جـوانان را بـر عهـده دارنـد فقط چنـد سال از سـن بقیـه افـراد تحت مـدیـریتشان بیشتـر می باشـد.  مسئـولیت سـرپـرستی دستـه اصلی پیشاهنگان بـر عهـده فـرد بـزرگسالی است کـه دارای سمت مدیریت بوده و کار سرپرستی را با همکاری دیگر بزر گسالان و جوانان، انجام میدهد. در پیشاهنگی آموزشهای لازم جهت انجام کار مدیریت به افراد داده میشود.  پیشاهنگی فعالیت اوقات فراغت مناسبی برای بزرگسالان نیز می باشد.

چگونه میتوان به پیشاهنگی ملحق شد؟
جهت پیوستن به پیشاهنگی می توانید با پیشاهنگی منطقه خود و یا اداره پیشاهنگی فنلاند به نام Finlands Scouter ry تماس بگیریـــد. www.partio.fi  و یا شماره تلفن 88651200 (09).
از طریق لینک www.partio.fi میتوانید مستقیما با Lippukunta یا دسته پیشاهنگی منطقه خود تماس برقرار کنید.

”بهترین چیزها در پیشاهنگی اردوها و گردهمایی ها و دوستان جدید می باشند.” .Danny ,14
”در پیشاهنگی، در هوای آزاد و طبیعت هستیم و موضوعات مفید فراوانی را می آموزیم.” Tomas ,9
”بهتر است که پیشاهنگ شوید، چون پیش ما خیلی خوش میگذره.” Tomas ,9
”در اردوها،  بی اندازه خوش میگذره و کمتر فعالیت اوقات فراغتی است که بواسطه آن امکان رفتن به اردو فراهم شود.” Eveliina ,11
در پیشاهنگی میتوان به شیوه ای متفاوت از خانه زندگی کرد، میتوان با دوستان خود در یک مکان خوابید و خوش گذراند.” Heikki ,13
در پیشاهنگی خیلی با هم هستیم و می توانیم با افراد دارای سنین مختلف آشنا شویم.” Anni ,15
اینجا خیلی خوش میگذره و اینجا دوستان زیادی هستند و خیلی عالیه.” Jami ,18

.