Partio on ennen kaikkea yhdessä tekemistä, joten myös yhdessä tehtävät
pestit ovat partiossa yleisiä. Jotta kaikki pestin hommat tulevat hoidettua,
on pestin sisäiseen viestintään syytä satsata. Tähän juttuun on kerätty kolme
konkreettista vinkkiä siihen, miten pestiparin yhteistyötä ja keskusteluyhteyttä voi parantaa.


Yhdessä sovittu
viestintäkanava

Kaikesta ei ole mahdollista
keskustella kasvotusten, eikä se
ajankäytöllisesti olisi edes järkevää,
joten jokaisen parin tulisi miettiä
juuri heille sopiva kanava viestimiselle. Kanavan tulee olla sellainen,
jota molemmat seuraavat ja joka on
helposti luettavissa. Lisäksi kanavan kannattaa olla sellainen, josta
pestiparin viestit tulee huomattua. Yleisiä partiossa käytettäviä
viestintäkanavia ovat esimerkiksi
WhatsApp, sähköposti tai Microsoft
Teams.

Avoin vuorovaikutus

Pestin toimivuuden kannalta parin
välillä olisi hyvä olla molemminpuolinen luottamus, jotta vuorovaikutus
voi olla mahdollisimman avointa.
Avun pyytäminen on keskeinen taito
ja tärkeä osa pestin vuorovaikutusta.
Mikäli vain toinen pääsee osallistumaan esimerkiksi tärkeään kokoukseen, tulee toiselle kertoa puhutuista
asioista. Olisi kuitenkin hyvä, että
keskustelua olisi myös muusta kuin
vastuista ja velvollisuuksista, jotta
pestiparin välille rakentuu avoin ja
luottavainen ilmapiiri.

Selkeät vastuualueet

Ihmisiä pestataan, jotta pestiin kuuluvat asiat saadaan hoidettua. Tämän
vuoksi yhdessä tehtävissä pesteissä
vastuut kannattaa jakaa. Näin kaikki
tulee hoidettua ja molemmat tietävät,
mitä tulisi tehdä. Siten parin välille
ei synny kitkaa siitä, kuka hoitaa ja
mitä. Vastuualueita jakaessa kannattaa ottaa elämäntilanne huomioon.
Mikäli toisella on hetkellisesti hyvin
kiireistä tai esimerkiksi toinen aikaa
vievä pesti, voi toinen ottaa enemmän
koppia asioiden hoitamisesta.

Juttuun on haastateltu Suomen Partiolaisten johtamisverkoston puheenjohtaja Katja Saarelaa.


TEKSTI: Tilda Sotka

KUVITUS: Vilma Kartano