Pääkaupunkiseudun partiolaisten

KUNTAVAALITAVOITTEET 2021

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ovat asettaneet tavoitteet kuntavaaleihin 2021. Tavoitteet pohjautuvat Suomen Partiolaisten laatimiin kuntavaalitavoitteisiin, joiden kolme pääteemaa ovat harrastaminen, nuorten osallisuus sekä ympäristö, luonto ja ilmasto.

Me pääkaupunkiseudulla haluamme panostaa siihen, että jokaisella lapsella ja nuorella on mielekäs harrastus. Meille on tärkeää, että nuoret pääsevät aidosti ja oikeasti vaikuttamaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Nuorisotyössä ja erityisesti nuoriin kohdistuvassa päätöksenteossa on tehtävä monialaista yhteistyötä. Jo suunnitteluvaiheessa mukaan keskusteluun tulee ottaa nuoret sekä laajasti kaikilta sektoreilta nuorten kanssa toimijat. Meille on myös tärkeää se, jokaisella pääkaupunkiseutulaisella on oikeus ja mahdollisuus luontosuhteen rakentamiseen lähiympäristössään. Jaamme nuorten vahvan huolen ilmastonmuutoksesta. Haluamme olla mukana ilmastonmuutoksen torjumisessa pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseudun päätöksenteossa vuosina 2021-2024 tulee ottaa seuraavat asiat huomioon:

 1. HARRASTAMISEN TULEE OLLA KOORDINOITUA
  Lasten ja nuorten harrastamisen koordinoimiseksi on perustettava kaupunkeihin verkosto, jossa on mukana eri sektorien toimijoita laajasti
 2. NUORISOJÄRJESTÖT TULISI OTTAA MUKAAN KAUPUNGIN KEHITTÄMISEEN
  Kaupunkien tulee kehittää kaavoituksen vaikuttamismahdollisuuksia ja kaupungin omien tilojen käytön suunnitteluprosesseja esimerkiksi kutsumalla nuorisojärjestöt mukaan asuinalueiden suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Julkisten tilojen käyttöä tulee kehittää yhteistyössä järjestöjen kanssa.
 3. NUORTEN OSALLISUUTTA PÄÄTÖKSENTEOSSA ON VAHVISTETTAVA
  Nuorten osallisuutta ja äänen kuulumista päätöksenteossa on kehitettävä entisestään yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa.
 4. NUORISOJÄRJESTÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ON PANOSTETTAVA
  Nuorisojärjestöt ovat elintärkeitä nuorten osallisuuden ja paikallisen yhteisöllisyyden todellisen toteutumisen mahdollistajia. Nuorisojärjestöjen avustuksista ja tilojen käyttömahdollisuuksista ei saa leikata.
 5. RETKEILYKOHTEIDEN JA VIRKISTYSALUEIDEN SAAVUTETTAVUUTEEN TULEE PANOSTAA
  Kaupunkien tulee ylläpitää alueellaan sijaitsevia retkeilykohteita ja virkistysalueita, näistä pitää viestiä kaupunkilaisille ja niihin tulee mahdollistaa helppo pääsy julkisen liikenteen avulla.

 

Harrastaminen – jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset, ja sen aluejärjestöt Espoon Partiotuki ja Vantaan Partiokannus muodostavat pääkaupunkiseudun suurimman nuorisojärjestön. Paikallisen partiotoiminnan mahdollistavat vapaaehtoiset nuoret ja aikuiset ryhmien johtajat, jotka pyörittävät satoja viikoittain kokoontuvia harrastusryhmiä lapsille ja nuorille lähes jokaisella pääkaupunkiseudun asuinalueella. On erittäin tärkeää varmistaa, että vapaaehtoisten toteuttama harrastustoiminta pääkaupunkiseudulla saa ansaitsemansa tuen ja arvostuksen.

Pääkaupunkiseudun kaikissa kaupungeissa harrastamista tulee tukea ja mahdollistaa monipuolisesti. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastukseen, riippumatta taloudellisista, kulttuurisista tai sosiaalisista tekijöistä. Lasten ja nuorten harrastamista ei voi ajatella esimerkiksi vain koulussa tapahtuvien kerhotoiminnan kautta, vaan harrastaminen tulee nähdä tärkeänä mahdollisuutena kaiken ikäisten lasten ja nuorten arjessa.

Hyvä keino harrastustoiminnan kehittämiseen yhdessä olisi perustaa kaupunkeihin harrastamista koordinoivat verkostot, jossa olisi monialaisesti mukana partiolaiset ja muut kolmannen sektorin toimijat, nuorisotoimet ja muut tarvittavat yhteistyökumppanit kuten liikuntaseurat ja koulut. Koska harrastustoiminnan vahvasti tuottavat järjestöt ja seurat ja yksityiset toimijat, on kaupungin kehittäessä harrastamista laajemmin tehtävä se heidän kanssaan yhteistyössä.

Asuinalueiden parempi kehittäminen yhdessä

Harrastetilojen riittävyys ja viheralueverkon kattavuus tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. Partio, sekä monet muut harrastukset tarvitsevat saavutettavissa olevia harrastetiloja toimintansa järjestämiseen, joten kuntien tulee varmistaa niiden riittävyys myös kaavoituksen yhteydessä. Partio on tyypillisesti paikallinen harrastus, lähes jokaisella asuinalueella pääkaupunkiseudulla on oma paikallisyhdistyksensä eli lippukuntansa. Kannustamme kaupunkisuunnitteluun, joka mahdollistaa lasten ja nuorten harrastamisen lähellä omaa kotiaan. Sisätilojen lisäksi partiossa on tarve myös lähellä oleville ulkoilu- ja virkistysalueille. Partiossa luonnossa toimiminen on olennainen osa arkea, luonnon kunnioittaminen yksi tärkeimmistä ihanteista. Partio on merkittävä mahdollistaja lasten ja nuorten luontosuhteen kehittymiselle.

Kaupunkien tulee kehittää kaavoituksen vaikuttamismahdollisuuksia ja kaupungin omien tilojen suunnitteluprosesseja kutsumalla nuorisojärjestöt mukaan alueiden suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Osallistamiseen on hyvä miettiä yhdessä uusia keinoja yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Nuorten osallisuus – kunnat kuuntelevat nuoria päätöksenteossa

Kannustamme kaupunkilaisten ja kaupungeissa toimivien yhteisöiden osallistumismahdollisuuksia lisäävien toimintamallien käyttöönottoa laajasti pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Näistä esimerkkinä osallistuva budjetointi. Osallistuvat budjetoinnit ovat hyvä keino tuoda lapsille ja nuorille konkreettinen kokemus vaikuttamisesta omaan lähiympäristöönsä.

Toimintamalleja pitää kehittää yhdessä järjestöjen kanssa. On kaikkien etu, että kaikki kaupungissa toimivat yhteisöt ja toimijat ovat näitä yhdessä edistämässä.

Nuorten osallisuus on oltava sanojen sijaan myös konkreettisia tekoja ja tilan antamista nuorille itselleen. Nuorten osallisuus toteutuu silloin kun nuorella on todellinen mahdollisuus vaikuttaa ja toimia. Partiossa toiminta perustuu siihen, että nuori on itse aktiivinen tekijä, ei vain toiminnan kohde tai passiivinen osallistuja. Partiotoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ihmisten vapaaehtoinen toiminta rakentaa asuinalueille luottamusta, verkostoja ja yhteisöllisyyttä, jotka luovat hyvinvointia kaupunkiin laajemmin.

Nuorisojärjestöt ovat elintärkeitä nuorten osallisuuden ja paikallisen yhteisöllisyyden todellisen toteutumisen mahdollistajia. Nuorisojärjestöjen avustuksista ja tilojen käyttömahdollisuuksista ei saa leikata.

Ympäristö, luonto ja ilmasto -jokaiselle nuorelle mahdollisuus luontosuhteeseen 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset haluavat tehdä työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kaupunkien pitää ylläpitää alueellaan sijaitsevia retkeilykohteita ja virkistysalueita. Kaupunkilaisen tulee voida löytää vaivattomasti tietoa paikallisista retkeily- ja luontokohteista, ja kohteisiin pitää päästä helposti julkisella liikenteellä.

 

Tutustu myös Suomen Partiolaisten kuntavaalitavoitteisiin ja lippukunnille suunnattuihin Vaalipöllö -aktiviteetteihin.

Partioehdokkaaksi voit ilmoittautua täältä.